MĚŘENÍ EMISÍ SPALOVACÍCH A JINÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZDROJŮ

Ing. Leoš Slabý a Ing. Josef Fabián
Provádíme autorizované měření emisí spalovacích zdrojů podle zákona 201/2012 Sb. a prováděcího předpisu 415/2012 Sb. pro zdroje spalující:

  • tuhá, kapalná a plynná paliva od příkonu 0,3 MW
  • - stanovení koncentrací provádíme automatickými analyzátory s elektrochemickým nebo infračerveným měřicím principem.

Jsme držiteli akreditace pro stanovení hmotnostních koncentrací CO, NO a SO2 v emisích.

Zabezpečujeme autorizované měření dalších znečišťujících látek (např. TZL, VOC vyjádřené jako TOC).

Provádíme ohlašování údajů agendy ovzduší prostřednictvím ISPOP (ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). Zpracování hlášení v oblastech odpady a ovzduší.

Nabízíme zpracování rozptylových studií. Oprávnění k této činnosti je podloženo Osvědčením o autorizaci ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 201/2012 Sb. Na základě vypočtených modelových hodnot znečištění ovzduší rozptylová studie hodnotí vliv stávajících nebo plánovaných zdrojů znečišťování ovzduší na imisní situaci v lokalitě. Nabízíme zpracování rozptylových studií pro tuhé látky, plynné škodliviny a pachové látky, z bodových, plošných i liniových zdrojů znečišťování dle metodiky SYMOS´97 (systém modelování stacionárních zdrojů). Prezentace vypočtených hodnot je v tabelární a grafické formě (mapy znečištění ovzduší zpracované v softwaru Surfer).

Podle platné legislativy se měření emisí provádí:

  • - nad 300 kW příkonu pro tuhá a kapalná paliva v intervalech 1x 3 roky,
  • - od 1 MW do 5 MW příkonu pro plynná paliva v intervalech 1x za 3 roky,
  • - nad 5 MW příkonu bez ohledu na palivo 1 x ročně.

Zdroje s příkonem menším nebo rovným 300 kW jsou zdroje nevyjmenované, které nepodléhají povinnosti autorizovaného měření emisí.

Ceny jsou na všechny zakázky stanovovány individuálně na základě počtu a velikosti spalovacích zdrojů. Orientačně jsou naše ceny pro měření emisí od 1 500,-Kč bez DPH za kotel.

Fabian-HK s.r.o.

Revize plynu a tlakových nádob, kontroly kotlů a klimatizací, projekce:
Ing.Josef Fabián
mobil: 602 662 832
josef.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob, revize a kontroly komínů, kontroly kotlů a klimatizací:
Bc.Ondřej Fabián
mobil: 724 281 331
ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob:
Petr Beneš
mobil: 724 123 758
petr.benes@fabian-hk.cz
Měření emisí, měření hluku, kontroly kotlů a klimatizací:
Ing.Leoš Slabý
mobil: 603 472 640
leos.slaby@fabian-hk.cz

Ing. Josef Fabián

Projekce a průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Benešová
mobil: 723 434 813
iva.benesova@fabian-hk.cz
Projekce:
Veronika Hynková
mobil: 778 485 544
veronika.hynkova@fabian-hk.cz
Projekce:
Jakub Gregora
mobil: 728 018 988
jakub.gregora@fabian-hk.cz